Časté dotazy

Reklamace a vrácení peněz

Formulář pro vrácení zboží a reklamace

Pokud nejste spokojeni s některým z našich produktů, můžete nám ho vrátit. Vyplňte, prosím, tento formulář a pošlete ho spolu s produkty v originálním balení na adresu

Servisní centrum Reclar
Vojtěšská 11
Praha 1
110 00 Česká republika

Den doručení k nám považujeme za den, kdy odstupujete od kupní smlouvy. Lhůta 30 dnů pro vrácení platí pro produkt Ritual Peeler Gold a Ritual Peeler.

Stáhněte si formulář

Reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. Má zboží vlastnosti, které si prodávající nebo výrobce popsal
  2. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  3. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

3. Dojde-li k situacím, že kupující není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 731 911 959. Zákazník je povinen si při převzetí objednávky zkontrolovat její správnost. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno dodat číslo objednávky, fakturu a identifikační údaje uživatele. Bez sdělení těchto údajů není možné reklamační řízení zahájit.

4. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží spotřebitelem.

5. V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

5.1. V případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

5.2. V případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží

6. Záruka se nevztahuje na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k   použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží, či mechanickým poškozením

c) na vady, které vznikly běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události).

7. Reklamované zboží v kompletním balení včetně celého příslušenství (nabíjecí kabel, pytlíček, čelenka apod) zašle kupující na adresu prodávajícího společně s kopií dokladu o koupi – dodacího listu a průvodního dopisu – reklamačního protokolu se stručným popisem vady. Naše adresa pro uplatnění reklamace je: RECLAR SE se sídlem Vojtěšská 11, Praha 1,110 00, Česká Republika

8. Prodávající informuje emailem kupujícího o tom, kdy zboží převzal a dále poskytuje informaci o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

10. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby byla věc řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží. Jde-li o jiné vady neodstranitelné, opětovné vyskytnutí vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje stejná vada, pokud se projeví potřetí.

11. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016