Общи условия

на търговско дружество RECLAR SE със седалище ул Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Чешката република, iидентификационен номер: 108 640 16, регистрирано в Търговския регистър воден от Общински съд в Прага, раздел C, партида 13499 за продажба на стоки чрез онлайн магазин, намиращ се на интернет www.reclar.com .

1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Тези търговски условия (наричани по-нататък „Общи условия“) на търговско дружество RECLAR SE със седалище ул Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Чешка република, идентификационен номер: 108 640 16,
 2.  регистрирано в Търговския регистър, воден от Общински съд в Прага, раздел C, партида 134990 (наричано по-нататък „Продавач“) уреждат в съответствие с разпоредбите на чл. 1751 параграф 1 от Закон № 89/2012 Сб., Граждански кодекс, с неговите изменения и допълнения (наричан по-нататък „Граждански кодекс“) взаимните права и задължения на договарящите страни, възникнали във връзка или въз основа на договор за продажба (наричан по-нататък „договор за продажба“) сключен между Продавача и друго физическо лице (наричано по-нататък „Купувач“) чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът е управляван от Продавача на уебсайт на www.reclar.bg (наричан по-нататък „уебсайт“), чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-нататък „уеб интерфейс на магазина“).
 3. Общите условия не се прилагат за случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стоки от Продавача, е юридическо лице или лице, което поръчва стоки в рамките на своята предприемаческа дейност или в рамките на своята самостоятелно упражнявана професия.
 4. Разпоредби, отклоняващи се от предвидените в Общите условия, могат да бъдат договорени в договора за продажба. Отклоняващите се разпоредби в договора за продажба имат предимство пред разпоредбите на Общите условия.
 5. Разпоредбите на Общите условия са неразделна част от договора за продажба. Договорът за продажба и Общите условия са изготвени на чешки език. Договорът за продажба може да бъде сключен на чешки език.
 6. Съдържанието на Общите условия може да бъде променяно или допълвано от Продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на срока на валидност на предишната версия на Общите условия.

2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ

 1. Въз основа на регистрация на Купувача, направена на уебсайта, Купувачът може да получи достъп до потребителския си интерфейс. От потребителския си интерфейс (наричан по-нататък „потребителски профил“) Купувачът може да поръчва стоки. В случай че уеб интерфейсът го позволява, Купувачът може също да поръчва стоки без регистрация директно от уеб интерфейса на магазина.
 2. При регистрация в уебсайта и при поръчка на стоки Купувачът е длъжен да посочи всички данни точно и вярно. При промяна Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския профил. Данните, посочени от Купувача в потребителския профил и при поръчка на стоки, се приемат от Продавача като верни.
 3. Достъпът до потребителския профил е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да спазва поверителност на информацията, необходима за достъп до потребителския му профил.
 4. Купувачът няма право да предоставя потребителския си профил на трети страни за използване.
 5. Продавачът може да заличи потребителския профил, по-специално в случай че Купувачът не използва потребителския си профил повече от 1 година, или в случай че Купувачът наруши задълженията си по договора за продажба (или Общите условия).
 6. Купувачът приема, че е възможно потребителският профил да не бъде достъпен постоянно, по-специално поради необходимата поддръжка на доставчика на хардуер и софтуер или необходимата поддръжка на хардуер и софтуер на трети страни.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

1. Всякаква презентацията на стоки в уеб интерфейса на магазина има информативен характер и Продавачът не се задължава да сключва договор за продажба на тези стоки. Не се прилагат разпоредбите на чл. 1732, параграф 2 от Гражданския кодекс.

2. Уеб интерфейсът предоставя информация за стоките, включително цените на отделните стоки, а в случай че стоките поради своето естество не могат да бъдат върнати по пощата, и разходите за връщане на стоките. Цените на стоките включват данък върху добавената стойност и всички съответни такси. Цените на стоките остават валидни, докато са показвани в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на Продавача да сключи договор за продажба при индивидуално договорени условия.

3. Уеб интерфейсът на магазина също съдържа информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоки, посочени в уеб интерфейса на магазина, е валидна само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Чешката република, освен ако не е посочено друго.

4. За да поръча стоки, Купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа информация по-конкретно за:

 1. поръчаните стоки (поръчаните стоки се „вкарват“от Купувача в електронната кошница за пазаруване на уеб интерфейса на магазина),
 2. начина на плащане на продажната цена на стоките, информация за искания начин на доставка на поръчаните стоки и
 3. информация за разходите, свързани с доставката на стоките (наричана по-нататък общо „поръчка“).

1. Преди да изпрати поръчката си на Продавача, Купувачът има възможност да проверява и променя данните, които е въвел в поръчката, както и да коригира открити грешки, направени при въвеждане на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката си на Продавача с натискане на бутона „поръчай“. Данните, посочени в поръчката, се приемат от Продавача за верни. Веднага след получаване на поръчката Продавачът потвърждава това на Купувача по електронна поща, на посочения в потребителския профил на Купувача или в поръчката електронен адрес (наричан по-нататък „електронен адрес на Купувача“).

2. В зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, цена, предполагаеми разходи за доставка), Продавачът винаги има право да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3. Договорните отношения между Продавача и Купувача възникват в момента на получаване на потвърждението за приемане на поръчката, което се изпраща от Продавача на Купувача по електронна поща на електронния адрес на Купувача.

4. Купувачът се съгласява да използва средства за комуникация от разстояние при сключване на договор за продажба. Разходите, направени от Купувача при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договор за продажба (разходи за интернет връзка, за телефонни разговори), се поемат от самия Купувач, като техният размер отговаря на стандартните цени.

4. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ

 1. Купувачът придобива правото на собственост върху стоката чрез заплащане на пълната продажна цена на стоката.
 2. Продавачът не е обвързан спрямо Купувача от кодекси за поведение по смисъла на разпоредбите на чл. 1826, параграф 1 буква д) от Гражданския кодекс.
 3. Разглеждането на жалби на потребителите се осъществява от Продавача чрез електронния адрес support@reclar.bg. Продавачът изпраща информация за уреждане на жалбата на Купувача на електронния адрес на Купувача.
 4. Компетентният орган за извънсъдебното уреждане на потребителските спорове, произтичащи от договор за продажба е Чешката търговска инспекция със седалище ул. Щепанска 567/15, 120 00 Прага 2, Ид.№ 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs. Платформата за онлайн решаване на спорове, която се намира на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, служи за решаване на спорове между Продавача и Купувача, произтичащи от договор за продажба.
 5. Европейски потребителски център Чешка република, със седалище ул. Щепанска 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz е звеното за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21. май 2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители онлайн).
 6. Продавачът има право да продава стоки въз основа на лиценз за извършване на търговска дейност. Контролът върху лицензираната търговска дейност осъществява съответната служба за лицензиране на търговската дейност в рамките на своята компетентност. Контролът в областта на защита на личните данни се осъществява от Службата за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция осъществява контрол в ограничена степен, освен друго, на спазването на Закон № 634/1992 Сб., относно защитата на потребителите, с неговите изменения и допълнения.
 7. Купувачът поема риска при промяна на обстоятелствата по смисъла на чл. 1765, параграф 2 от Гражданския кодекс.

5. ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

 1. Купувачът приема, че съгласно разпоредбите на чл. 1837 от Гражданския кодекс не е възможно да се оттегли от договор за продажба на стоки, който, освен друго, е бил изменен според желанието на Купувача или за негово лице, от договор за продажба на нетрайни стоки, както и на стоки, които след доставката са безвъзвратно смесени с други стоки, от договор за продажба на стоки в запечатани опаковки, от които са били извадени от потребителя и по хигиенни причини не могат да бъдат върнати в тях, и от договор за продажба на аудио или видеозаписи или компютърни програми, ако е нарушена оригиналната им опаковка.
 2. Като се изключи случай, посочен в член 5.1 от Общите условия или друг случай, при който не е възможно оттегляне от договора за продажба, Купувачът има право да се оттегли от договора за продажба в съответствие с чл. 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, в срок до четиринадесет (14 ) дни от получаването на стоките и в случай че предмет на договора за продажба са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този период тече от датата на получаване на последната доставка на стоките. Известието за оттегляне от договора за продажба трябва да бъде изпратено до Продавача в срока, посочен в предходното изречение. Известието за оттегляне от договора за продажба може да бъде изпратено от Купувача на адреса на мястото на дейност на Продавача: Mail Step a.s. – RECLAR, Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.
 3. В случай на оттегляне от договора за продажба съгласно член 5.2 от Общите условия, договорът за продажба се анулира изцяло. Стоката трябва да бъде върната на Продавача от Купувача в срок до четиринадесет (14) дни от връчване на Продавача на известието за оттегляне от договора за продажба. Ако Купувачът се оттегли от договора за продажба, той поема разходите, свързани с връщането на стоката на Продавача, дори ако стоките поради естеството си не могат да бъдат върнати с обикновена поща.
 4. В случай на оттегляне от договора съгласно чл. 5.2 от Общите условия, Продавачът връща получената от Купувача парична сума в срок до четиринадесет (14) дни от оттеглянето от договора за продажба от страна на Купувача, по същия начин, по който Продавачът я е получил от Купувача. Продавачът също има право да върне получената от Купувача парична сума още при връщането на стоката на Купувача или по друг начин, ако Купувачът е съгласен и това не създава допълнителни разходи на Купувача. Ако Купувачът се оттегли от договора за продажба, Продавачът не е длъжен да върне получената парична сума на Купувача, преди Купувачът да му върне стоката.
 5. Продавачът има право едностранно да упражни правото на обезщетение за вреди, причинени на стоките, чрез приспадане от продажната цена, възстановена на Купувача.
 6. В случаите, при които Купувачът има право да се оттегли от договора за продажба в съответствие с разпоредбите на чл. 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс , Продавачът също има право да се оттегли от договора за продажба по всяко време, докато стоките не бъдат получени от Купувача. В такъв случай Продавачът ще върне продажната цена на Купувача без ненужно забавяне, безкасово по сметката, посочена от Купувача.
 7. Ако заедно със стоките Купувачът получи подарък, договорът за подарък между Продавача и Купувача се сключва с прекратително условие, че при оттегляне на Купувача от договора за продажба, договорът за подарък престава да бъде валиден и Купувачът е длъжен да върне получения подарък.

6. ТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 1. В случай, че видът на транспорт е договорен въз основа на специални изисквания на Купувача, Купувачът поема риска и допълнителните разходи, свързани с този вид транспорт.
 2. Ако според договора за продажба Продавачът е длъжен да достави стоките до мястото, посочено от Купувача в поръчката, Купувачът е длъжен да приеме стоката при доставката.
 3. В случай, че поради причини от страна на Купувача бъде необходимо стоките да бъдат доставяни многократно или по друг начин, различен от указанията в поръчката, Купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с многократна доставка на стоките или разходите, свързани с различния начин на доставка.
 4. След получаване на стоката от превозвача, Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на дефекти незабавно да уведоми превозвача. В случай, че установи нарушение на опаковката, което показва неправомерно отваряне на пратката, Купувачът може да откаже приемане на пратката от превозвача.
 5. Други права и задължения на страните при транспорта на стоките могат да бъдат уредени от специални условия за доставка на Продавача, ако такива са издадени от Продавача.

7. ПРАВА, ПРОИЗТИ5АЩИ ОТ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи от неточно изпълнение, се уреждат от съответните общовалидни правни разпоредби (по-специално разпоредбите на чл. 1914 до чл. 1925, чл. 2099 до 2117 и чл. 2161 до 2174 от Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 Сб., относно защитата на потребителите, с техните изменения и допълнения).
 2. Продавачът отговаря пред Купувача за всички вреди на стоките в момента приемането на стоките. По-специално, Продавачът отговаря пред Купувача, че в момента, когато Купувачът приема стоките:
  1. стоките имат характеристиките, договорени от страните, а при липса на договореност, характеристиките, описани от Продавача или производителя или които Купувачът е очаквал с оглед естеството на стоките и въз основа на правената им реклама,
  2. стоките са подходящи за целта за тяхното използване, посочена от Продавача или за която стоки от този вид обикновено се използват,
  3. стоките съответстват по качество или изработка на договорна мостра или модел, ако качеството или изработката са договорно установени според мостра или модел,
  4. стоките са в подходящо количество, размери или тегло и
  5. стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби.
 3. Разпоредбите, посочени в член 7.2 от Общите условия, не се прилагат за стоки, продадени на по-ниска цена поради дефект, за който е договорена по-ниска цена, при износване, причинено от нормалната им употреба, за употребявани стоки с дефект, съответстващ на степента на употреба или износване, който са имали в момента на получаването им от Купувача или ако това произтича от естеството на стоките.
 4. Ако дефектът се прояви в срок до шест месеца от получаването, стоките се считат за дефектни към момента на получаването им. Купувачът има право да упражни правото, произтичащо от дефект, възникнал на потребителски стоки, в срок до двадесет и четири месеца от получаването им.
 5. Правата, произтичащи от неточно изпълнение, се упражняват от Купувача при Продавача на адреса на неговото място на дейност, където се приемат рекламации според асортимента на продаваните стоки.
 6. Други права и задължения на договарящите страни, свързани с отговорността на Продавача за дефекти, могат да бъдат установени от Правилника за рекламации на Продавача.

8. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ

 1. Купувачът придобива правото на собственост върху стоката чрез заплащане на пълната продажна цена на стоката.
 2. Продавачът не е обвързан спрямо Купувача от кодекси за поведение по смисъла на разпоредбите на чл. 1826, параграф 1 буква д) от Гражданския кодекс.
 3. Разглеждането на жалби на потребителите се осъществява от Продавача чрез електронния адрес support@reclar.bg. Продавачът изпраща информация за уреждане на жалбата на Купувача на електронния адрес на Купувача.
 4. Компетентният орган за извънсъдебното уреждане на потребителските спорове, произтичащи от договор за продажба е Чешката търговска инспекция със седалище ул. Щепанска 567/15, 120 00 Прага 2, Ид.№ 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs. Платформата за онлайн решаване на спорове, която се намира на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, служи за решаване на спорове между Продавача и Купувача, произтичащи от договор за продажба.
 5. Европейски потребителски център Чешка република, със седалище ул. Щепанска 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz е звеното за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21. май 2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители онлайн).
 6. Продавачът има право да продава стоки въз основа на лиценз за извършване на търговска дейност. Контролът върху лицензираната търговска дейност осъществява съответната служба за лицензиране на търговската дейност в рамките на своята компетентност. Контролът в областта на защита на личните данни се осъществява от Службата за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция осъществява контрол в ограничена степен, освен друго, на спазването на Закон № 634/1992 Сб., относно защитата на потребителите, с неговите изменения и допълнения.
 7. Купувачът поема риска при промяна на обстоятелствата по смисъла на чл. 1765, параграф 2 от Гражданския кодекс.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Своето задължение спрямо Купувача за информиране по смисъла на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-нататък „Регламент ОРЗД“), свързано с обработването на личните данни на Купувача за целите на изпълнение на договора за продажба, за целите на договаряне на договора за продажба и за целите на изпълнение на публичноправните задължения на Продавача, се изпълнява се от Продавача чрез използване на специален документ.

10. ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА „БИСКВИТКИ“

 1. В съответствие с разпоредбите на раздел 7, параграф 2 от Закон № 480/2004 Сб., относно някои услуги на информационното общество и за изменения на някои закони (Закон относно някои услуги на информационното общество), с неговите изменения и допълнения, Купувачът се съгласява с изпращането на търговски съобщения от Продавача на електронния адрес или на телефонния номер на Купувача. Продавачът изпълнява задължението си спрямо Купувача за информиране по смисъла на член 13 от Регламента ОРЗД, свързано с обработката на личните данни на Купувача с цел изпращане на търговски съобщения, чрез използване на специален документ.
 2. Купувачът се съгласява със съхранението на така наречените „бисквитки“ в своя компютър. В случай, че покупката в уебсайта може да бъде извършена и задълженията на Продавача по договора за продажба да се изпълняват, без необходимост от съхранението на така наречените „бисквитки“ в компютъра на Купувача, Купувачът може по всяко време да оттегли съгласието си по предходното изречение.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Ако отношенията, установени с договора за продажба, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се споразумяват, че договорните отношения се уреждат от чешкото законодателство. Изборът на законодателство съгласно предходното изречение не лишава Купувача, който е потребител, на защитата, предоставена му от разпоредбите на законодателството, която не може да бъде предмет на дерогация чрез споразумение и която иначе, при липса на избор на законодателство, би се прилагала съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения (Рим I).
 2. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане невалидна или недействителна, невалидната разпоредба ще бъде заменена с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната. Невалидността или недействителността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби.
 3. Договорът за продажба, както и Общите условия, се архивира от Продавача в електронен вид и не е свободно достъпен.
 4. Данни за контакт на Продавача: пощенски адрес: Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Чешка република, електронен адрес: support@reclar.com

гр. Прага, 1.7.2021 г.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016