Принципи за защита на личните данни

I. Основни разпоредби

 1. Администратор на лични данни съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „ОРЗД”) е дружество RECLAR SE, Ид.№ 108 640 16 със седалище ул. Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Чешка република (наричан по-долу „Администратор“).
 2. Данните за контакт на Администратора са
 • пощенски адрес:Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00
 • електронен адрес: support@reclar.com

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-конкретно чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

II. Източници и категории обработвани лични данни

 1. Администраторът обработва личните данни, които сте му предоставили, или личните данни, които Администраторът е получил във връзка с изпълнението на Вашата поръчка.
 2. Администраторът обработва Вашите данни за идентификация и контакт и данните, необходими за изпълнението на договора.

III. Правно основание и цел на обработването на лични данни

 1. Правно основание за обработването на лични данни е
 • изпълнението на договора между Вас и Администратора съгласно чл. 6 параграф 1 буква б) от ОРЗД,
 • легитимният интерес на Администратора за предоставяне на директен маркетинг (по-конкретно за изпращане на бизнес съобщения и бюлетини) съгласно чл.  6 параграф 1 буква e) от ОРЗД,
 • Вашето съгласие за обработка с цел предоставяне на директен маркетинг (по-конкретно за изпращане на бизнес съобщения и бюлетини) съгласно чл. 6 параграф 1 буква a) от ОРЗД във връзка с чл. 7 параграф 2 от Закон № 480/2004 Сб., относно определени услуги на информационното общество, в случай че не са поръчани стоки или услуги.
 1. Целта на обработването на лични данни е
 • изпълнение на Вашата поръчка и упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и Администратора; при поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешно изпълнение на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на лични данни е необходимо изискване за сключване и изпълнение на договора, без предоставянето на лични данни не е възможно договорът да се сключи или да се изпълни от страна на Администратора,
 • изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови дейности.
 1. От страна на Администратора се извършва автоматизирано вземане на индивидуални решения по смисъла на чл. 22 от ОРЗД. Вие сте дали изричното си съгласие за такава обработка.

IV. Срок за съхраняване на данните

 1. Администраторът съхранява лични данни
 • за времето, необходимо за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и Администратора, и за предявяване на претенции, произтичащи от тези договорни отношения (за период от 15 години, считано от датата на прекратяване на договорните отношения).
 • до оттегляне на съгласието за обработка на лични данни за маркетингови цели, за период от максимум 15 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие.
 1. След изтичане на срока на съхраняване на личните данни Администраторът заличава личните данни.

V. Получатели на лични данни (подизпълнители на Администратора)

 1. Получатели на лични данни са лица,
 • които участват в доставка на стоки / услуги / извършване на плащания въз основа на договора,
 • които предоставят услуги, предлагани от онлайн магазина и други услуги във връзка с работата на онлайн магазина,
 • които предоставят маркетингови услуги.
 1. Администраторът възнамерява да прехвърли лични данни на трета страна (държава извън ЕС) или на международна организация. Получателите на лични данни в трети страни са доставчици на имейл услуги / облачни услуги.

VI. Вашите права

 1. При условията, определени в ОРЗД имате
 • право на достъп до своите лични данни съгласно чл. 15 от ОРЗД,
 • право на коригиране на личните данни съгласно чл. 16 от ОРЗД, евентуално на ограничаване на обработването съгласно чл. 18 от ОРЗД.
 • право на заличаване на лични данни съгласно чл. 17 от ОРЗД.
 • право на възражение срещу обработване съгласно чл. 21 от ОРЗД.
 • право на преносимост на данните съгласно чл. 20 от ОРЗД.
 • право на оттегляне на съгласието за обработване писмено или по електронен път на пощенския адрес или електронния адрес на администратора, посочени в чл. III от тези условия.
 1. Освен това имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, в случай че смятате, че е нарушено правото Ви на защита на личните данни.

VII. Условия за сигурност на личните данни

 1. Администраторът декларира, че прилага всички подходящи технически и организационни мерки за сигурност на личните данни.
 2. Администраторът прилага технически мерки за осигуряване на хранилища на данни и хранилища на лични данни на хартиен носител, по-конкретно с използването на много силни пароли и използване на антивирусни програми.
 3. Администраторът декларира, че достъп до личните данни имат само лица, упълномощени от него.

VIII. Заключителни разпоредби

 1. Изпращайки поръчката с онлайн формуляра за поръчка, потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и че ги приемате изцяло.
 2. Вие се съгласявате с тези условия чрез отметка в полето за съгласие на онлайн формуляра. Чрез отметка в полето за съгласие потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и че ги приемате изцяло.
 3. Администраторът има право да променя тези условия. Той ще публикува новата версия на условията за защита на личните данни на своя уебсайт или ще Ви изпрати новата версия на тези условия на електронния адрес, който сте предоставили на Администратора.

Тези условия влизат в сила на 1.7.2021 г.


COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016