Warunki handlowe

Warunki handlowe

spółki handlowejRECLAR SE z siedzibą Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Ceska Republika, numer identyfikacyjny REGON: 108 640 16, wpisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 134990 odnośnie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej  www.reclar.com .

1. PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe”) spółki handlowej RECLAR SE z siedzibąVojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Ceska Republika,numer identyfikacyjny REGON: 108 640 16, wpisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 134990 (dalej tylko „sprzedający”) regulują zgodnie z przepisem § 1751 ustęp 1 ustawy nr 89/2012 Dziennika Ustaw [Republiki Czeskiej], kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko „kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które  powstały w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej tylko „umowa kupna”) zawieranej między sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego na stronie internetowej umieszczonej pod adresem internetowym www.reclar.cz (dalej tylko „strona internetowa”), a mianowicie za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „sklep internetowy”).
 2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy:
  osoba, która zamierza kupić towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która:
  działa przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swego samodzielnego wykonywania zawodu.

 3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą być uzgodnione w umowie kupna. Rozbieżne ustalenia
  w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

 4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe zostały sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć
  w języku czeskim.

 5. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść warunków handlowych. Przepis ten nie narusza praw i obowiązków powstałych podczas obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, może kupujący uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika
  może kupujący zamówić towar (dalej tylko „konto użytkownika”). W przypadku, gdy to interfejs sklepu umożliwia, może kupujący robić zamówienia towaru również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.

 2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towaru jest kupujący zobowiązany do podawania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych podawanych w koncie użytkownika do ich aktualizacji. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika
  i przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego
  za właściwe.

 3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą
  użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

 5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza
  w przypadku, gdy kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym warunków handlowych).

 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieustannie, przede wszystkim ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowa- nia, ewentualnie niezbędna konserwację sprzętu i oprogra-mowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

 1. Wszystkie prezentacje towarów zamieszczone w interfejsie handlu internetowego mają charakter informacyjny
  i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Przepisy § 1732 ustęp 2 kodeksu cywilnego nie mają tu zastosowania.

 2. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje
  o towarach, włącznie ze wskazaniem cen poszczególnych towarów i kosztów zwrotu towarów, jeżeli towar ten,
  z natury rzeczy nie może zostać zwrócony normalną drogą pocztową. Ceny towarów są podane włącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkich powiązanych opłat. Ceny towarów pozostają w mocy przez okres, w którym
  są przedstawiane w interfejsie sklepu internetowego. Przepisem tym nie jest ograniczona możliwość
  sprzedającego do zawarcia umowy kupna na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

 3. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towarów wymienionych w interfejsie sklepu internetowego obowiązują tylko w przypadkach, gdy towar jest dostarczany w ramach terytorium Republiki Czeskiej, chyba że zaznaczono inaczej.

 4. Aby zamówić towar kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

 1. zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „włoży” do elektronicznego koszyka zakupów na interfejsie sklepu internetowego)
 2. sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy zamawianego towaru oraz
 3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie tylko „Zamówienie”).

5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący ma możliwość sprawdzić i zmieniać dane, wprowadzone do zamówienia przez kupującego,       również w odniesieniu do możliwości kupującego stwierdzać i korygować błędy powstałe przy wprowadzaniu danych do zamówienia.
Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego kliknięciem na przycisk „zamówić”. Dane przedstawione w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za właściwe. Sprzedający
bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza jego odbiór kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego podaną w koncie użytkownika
lub w zamówieniu (dalej tylko „adres elektroniczny kupującego”).

6. Sprzedający jest zawsze uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny zakupu, zakładanych kosztów transportu) domagać się u kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

7. Stosunek umowny między sprzedającym i kupującym powstaje doręczeniem zamówienia (akceptacją), które jest do kupującego wysyłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.

8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków do zdalnej komunikacji podczas zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego za korzystanie
ze środków komunikacji na odległość w związku
z zawarciem umowy kupna (koszty podłączenia interne-towego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi kupujący sam, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna może kupujący uiścić sprzedającemu w następujący sposób:
  w gotówce, płatnością przy odbiorze, w miejscu
  określonym przez kupującego w zamówieniu;

  bezgotówkowo, przelewem na rachunek sprzedającego nr 1120267011/2700, prowadzony w spółce UniCredit Bank (dalej tylko „rachunek sprzedającego”);

  bezgotówkowo, za pośrednictwem systemu płatniczego Global Payments Europe;

  bezgotówkowo, kartą kredytową;

  2. Razem z ceną zakupu jest kupujący zobowiązany zapłacić sprzedającemu również koszty związane z pakowaniem oraz dostarczeniem towaru w uzgodnionej wysokości. Jeżeli wyraźnie nie zostało podane inaczej, ceną zakupu są rozumiane również koszty związane z dostarczeniem towaru.

  3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innego podobnego sposobu płatności. Nie narusza to postanowień artykułu 4.6 warunków handlowych odnośnie obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

  4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze jest cena zakupu płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie do 7 dni od zawarcia umowy kupna.

  5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z symbolem zmiennym płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zrealizowane z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedającego.

  6. Sprzedający jest uprawniony, przede wszystkim w przypadku, gdy ze strony kupującego nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (artykuł 3.6),
  do wymagania zapłaty pełnej ceny zakupu, jeszcze zanim towar zostanie wysłany kupującemu. Zapisy przepisu § 2119 ustęp 1 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

  7. Ewentualne rabaty z ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą być wzajemnie łączone.

  8. Jeżeli jest to w stosunkach handlowych zwyczajowe lub jeżeli tak określają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający odnośnie płatności realizowanych na podstawie umowy kupna wystawia dokument podatkowy – fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy – fakturę wystawia sprzedający kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyła ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem § 1837 kodeksu cywilnego nie można między innymi odstąpić od umowy kupna na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub
  dla jego osoby, od umowy kupna na dostawę towaru łatwo psującego się, a także towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, od umowy kupna o dostawach towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie może zostać zwrócony, oraz od umowy kupna na dostawę nagrania dźwiękowego lub obrazowego, lub programu komputerowego, jeżeli zostało naruszone ich oryginalne opakowanie.

 2. Jeżeli nie chodzi o przypadek, o którym mowa w artykule 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, kiedy nie można od umowy kupna odstąpić, kupujący ma zgodnie
  z § 1829 ustęp 1 kodeksu cywilnego prawo od umowy kupna odstąpić, a to w terminie do czternastu (14) dni od przejęcia towaru, przy czym, jeżeli przedmiot umowy kupna obejmuje kilka rodzajów towaru lub dostawę kilku części, termin ten biegnie od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać do sprzedającego wysłane w terminie podanym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od umowy kupna może kupujący wysyłać na adres zakładu: Mail Step a.s. – RECLAR [pełna nazwa: Mail Step akciová společnost – RECLAR – w tłumaczeniu: Mail Step Spółka Akcyjna – RECLAR], ul. Do Čertous nr 2760/10, 193 00 Praga 9 – Horní Počernice [oryginalna pisownia: Praha 9 – Horní Počernice].

 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z artykułem 5.2 warunków handlowych jest umowa kupna od początku uznana za niebyłą. Towar musi zostać przez kupującego zwrócony sprzedającemu w terminie do czternastu (14) dni od doręczenia odstąpienia od umowy kupna sprzedajęcemu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, a to i w przypadku, kiedy towar nie można zwrócić ze względu na swój charakter zwykłą pocztą.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie
  z artykułem 5.2 warunków handlowych zwraca sprzedający środki pieniężne otrzymane od kupującego w terminie
  do czternastu (14) dni po odstąpieniu od umowy kupna przez kupującego, a mianowicie w ten sam sposób, jak je sprzedający od kupującego przyjął. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego w momencie zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli z tym kupujący wyrazi zgodę i nie powstaną w ten sposób
  dodatkowe koszty dla kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych, które otrzymał od kupują-cego, zanim ten zwróci mu towar.

 5. Sprzedający jest uprawniony do odszkodowania za szkody powstałe na towarze, które jest upoważniony jedno-stronnie potrącić wobec roszczenia kupującego na zwrot ceny zakupu.

 6. W przypadkach, gdy kupujący ma zgodnie z przepisem
  § 1829 ustęp 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia
  od umowy kupna, jest sprzedający również uprawniony
  do odstąpienia kiedykolwiek od umowy kupna, a to aż do
  momentu przejęcia towaru przez kupującego.
  W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, a to bezgotówkowo na rachunek
  wskazany przez kupującego.

 7. Jeżeli kupującemu został wraz z towarem przekazany prezent, jest umowa darowizny między sprzedającym
  a kupującym zawarta z warunkiem jej rozwiązania, że jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, traci ważność umowa darowizny odnośnie takiego prezentu, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z przekazanym prezentem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

 1. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest negocjowany
  na podstawie specjalnego wymogu kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane
  z tym sposobem transportu.

 2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany dostarczyć na podstawie umowy kupna towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, jest kupujący podczas dostawy zobowiązany do przejęcia towaru.

 3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego jest konieczne towar dostarczać wielokrotnie lub w inny sposób niż zostało określone w zamówieniu, jest kupujący
  zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotną dostawą towaru, ewentualnie koszty związane z innym
  sposobem dostawy.

 4. Po przejęciu towaru od przewoźnika jest kupujący zobowiązany sprawdzić czy opakowanie jest nienaruszone, a w przypadku jakichkolwiek wad, zgłosić to natychmiast
  przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, wskazującego na nieuprawniona ingerencja do przesyłki, kupujący nie jest zobowiązany przesyłkę od przewoźnika przejąć.

 5. Dalsze prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą być uregulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.

7. PRAWA WYPŁYWAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

 1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wypływających z wadliwego wykonania są regulowane przez odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (przede wszystkim przepisy § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 oraz
  § 2161 – 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawę nr 634/1992 Dziennika Ustaw [Republiki Czeskiej] o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów).

 2. Sprzedający odpowiada kupującemu za to, że towar przy przejęciu nie ma wad. Przede wszystkim sprzedający odpowiada kupującemu, że w czasie, kiedy kupujący towar przejął:

  1. towar ma właściwości, które strony uzgodniły, natomiast w przypadku braku uzgodnienia, ma takie właściwości, które sprzedający lub producent opisał, lub które kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich prowadzonych,

  2. towar nadaje się do celu, do którego według sprzedającego jest przeznaczony, lub do którego jest tego rodzaju towar zwykle używany,

  3. towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub szablonowi, jeżeli została jakość lub wykonanie określone zgodnie z uzgodnioną próbką albo szablonem,

  4. towar jest w odpowiedniej ilości, wielkości lub
  wadze i

  5. towar odpowiada wymogom przepisów prawa.

 3. Przepisy, o których mowa w artykule 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego po niższej cenie z powodu wady, dla której została uzgodniona niższa cena, z powodu zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego z powodu wady odpowiadającej wskaźnikowi użytkowania lub zużycia, który miał towar przy przejęciu przez kupującego lub, jeżeli wynika to z charakteru towaru.

 4. Jeżeli wada przejawi się w ciągu sześciu miesięcy od
  przejęcia, przyjmuje się, że towar był już wadliwy przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do skorzystania
  z prawa z wad, które wystąpią w towarach konsumpcyjnych
  w ciągu 24 miesięcy od przejęcia.

 5. Prawa z tytułu wadliwego wykonania realizuje kupujący u sprzedającego pod adresem jego zakładu, w którym jest przyjęcie reklamacji możliwe ze względu sprzedanego towaru.

 6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzial-nością sprzedającego za wady, mogą zostać uregulowane przez Porządek Reklamacyjny sprzedającego.

8.  INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

 1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru przez zapłacenie całej ceny zakupu towaru.

 2. Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego wiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ustęp 1 lit. e) kodeksu cywilnego.

 3. Załatwianie skarg konsumentów zapewnia sprzedający za pośrednictwem adresu elektronicznego support@reclar.cz. Informacje o załatwieniu skargi kupującego wysyła sprzedający na adres elektroniczny kupującego.

 4. Do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest właściwym Czeska Inspekcja Handlowa [oryginalna nazwa: Česká obchodní inspekce] z siedzibą ul. Štěpánská nr 567/15, 120 00 Praga 2 [oryginalna pisownia: Praha 2], REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma do rozwiązywania sporów on-line dostępna pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać podczas rozstrzygania sporów między sprzedającym i kupującym wynikających z umowy kupna.

 5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska [oryginalna nazwa: Evropské spotřebitelské centrum Česká republika] z siedzibą ul. Štěpánská nr 567/15, 120 00 Praga 2 [oryginalna pisownia: Praha 2], adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich on-line)

 6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na drobną działalność gospodarczą. Kontrolę drobnej działalności gospodarczej przeprowadza w ramach swoich kompetencji właściwy urząd do spraw drobnej działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych [oryginalna nazwa: Úřad pro ochranu osobních údajů]. Czeska Inspekcja Handlowa [oryginalna nazwa: Česká obchodní inspekce] sprawuje w określonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dziennika Ustaw [Republiki Czeskiej], o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.

 7. Kupujący przejmuje niniejszym na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ustęp 2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

 1.  Obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu artykułu 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej tylko „rozporządzenie w sprawie RODO”) związanych z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjacji o umowie kupna oraz w celu realizacji publicznoprawnych obowiązków sprzedającego wykonuje sprzedający za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Kupujący wyraża zgodę w rozumieniu przepisu artykułu 7 ustęp 2 ustawy nr 480/2004 Dziennika Ustaw [Republiki Czeskiej] w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), w brzmieniu późniejszych przepisów, z wysyłaniem komunikatów handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny, względnie numer telefoniczny kupującego. Swój obowiązek informowania wobec kupującego w rozumieniu artykułu 13 rozporządzenia RODO związanych z przetwa-rzaniem danych osobowych  kupującego w celach wysyłania komunikatów handlowych sprzedający realizuje za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

 2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies [ciasteczek] w jego komputerze. Jeżeli można dokonać zakupu na stronie internetowej i zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna realizować, bez umieszczania tak zwanych plików cookies w komputerze kupującego, może kupujący kiedykolwiek wycofać zgodę udzieloną zgodnie z poprzednim zdaniem.

11. DORĘCZANIE

Kupującemu może być doręczane na adres elektroniczny kupującego

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają, że stosunki podlegają prawu czeskiemu. Wyborem prawa zgodnie z poprzednim zdaniem nie jest kupujący, który jest konsumentem, pozbawiony ochrony zapewnianej mu przez przepisy porządku prawnego, od których nie można się odchylić umową, i które by w przypadku braku wyboru prawa inaczej zostały zastosowane zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego do zobowiązań umownych (Rzym I).

 2. Jeżeli któreś postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, albo się takim stanie, zamiast nieważnych postanowień następuje postanowienie, którego znaczenie jest jak najbliższe nieważnemu przepisowi. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

 3. Umowa kupna, włącznie z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej
  i nie jest dostępna.

 4. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dla doręczeń: ul.Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Ceska Republika [oryginalna pisownia: Praha 5], adres poczty elektronicznej support@reclar.com

W Pradze 1.7.2021

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016