Časté otázky

Reklamácia a vrátenie peňazí

Formulár na vrátenie tovaru a reklamácie

Pokiaľ nie ste spokojní s niektorým z našich produktov, môžete nám ho vrátiť. Vyplňte, prosím, tento formuláa pošlete ho spolu s produkty v originálním balení na adresu

Servisní centrum Reclar
Vojtěšská 11
Praha 1
110 00 Česká republika

Deň doručenia k nám považujeme za deň, kedy odstupujete od kúpnej zmluvy. Lehota 30 dní na vrátenie platí pre produkt Ritual Peeler Gold a Ritual Peeler.

Stiahnuť formulár

Zodpovědný výrobce pre elektrozariadenia

Reklamačný poriadok

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  1. Má tovar vlastnosti, ktoré si predávajúci alebo výrobca popísal
  2. Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  3. Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

3. Ak dôjde k situáciám, že kupujúci nie je spokojný s kvalitou danej objednávky, je povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle +420 731 911 959. Zákazník je povinný si pri prevzatí objednávky skontrolovať jej správnosť. Na vybavenie reklamácie dodaného tovaru je nutné dodať číslo objednávky, faktúru a identifikačné údaje užívateľa. Bez oznámenia týchto údajov nie je možné reklamačné konanie začať.

4. Záručná doba začína plynúť prevzatím doručeného tovaru spotrebiteľom.

5. V prípade, že kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu.

5.1. V prípade chyby odstrániteľné:

a) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady

b) právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné

c) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a) ab) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.2. V prípade chyby neodstrániteľné:

a) právo na výmenu chybného tovaru

6. Záruka sa nevzťahuje na prípady:

a) ak vznikla závada alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho

b) preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru, či mechanickým poškodením

c) na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním alebo vyššou mocou (napr. živelné udalosti).

7. Reklamovaný tovar v kompletnom balení vrátane celého príslušenstva (nabíjací kábel, vrecúško, čelenka a pod) zašle kupujúci na adresu predávajúceho spoločne s kópiou dokladu o kúpe – dodacieho listu a sprievodného listu – reklamačného protokolu so stručným popisom vady. Naša adresa na uplatnenie reklamácie je: Servisné centrum Reclar, Ema Passlerová, Vrážska 2099, Černošice, 25228

8. Predávajúci informuje emailom kupujúceho o tom, kedy tovar prevzal a ďalej poskytuje informáciu o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

9. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bola vec riadne používaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Ak ide o iné vady neodstrániteľné, opätovné vyskytnutie vady a ak nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje rovnaká chyba, ak sa prejaví tretíkrát.

11. Reklamácia bude vybavená najdlhšie do 30 dní od jej uplatnenia.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016