често задавани въпроси

Рекламация и връщане на суми

Формуляр за връщане на стоката 

Ако не сте доволни от някой от нашите продукти, можете да ни го върнете. Моля, попълнете този формуляр и го изпратете заедно с продуктите в оригиналната им опаковка на посочения адрес

Reclar Service Center
Vojtesska 11
Прага 1
110 00 Чехия

Ние приемаме деня на доставката до нас за деня, в който се оттегляте от договора за покупка. 30-дневният период за връщане се прилага за Ritual Peeler Gold и Ritual Peeler.

Изтеглете формуляра

ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ  

1. Правата и задълженията на договарящите се страни по отношение на правата, произтичащи от лошо изпълнение, се уреждат от съответните общозадължителни разпоредби (по-специално разпоредбите на членове 1914-1925, членове 2099-2117 и членове 2161-2174 от Гражданския кодекс).

2. Продавачът отговаря пред купувача, че стоките са без недостатъци при получаването им. По-специално, продавачът е отговорен пред купувача, че към момента, в който купувачът е приел доставката на стоките:

  1. Стоките имат характеристиките, описани от продавача или производителя.
  2. Стоките са в подходящото количество, мярка или тегло.
  3. Стоките отговарят на изискванията на закона.

3. В случаи, когато купувачът не е доволен от качеството на дадена поръчка, той е длъжен да се свърже с продавача без неоправдано забавяне на телефон +420 731 911 959. Клиентът е длъжен да провери точността на поръчката при получаването ѝ. За да бъде уредена рекламация за доставените стоки, трябва да бъдат предоставени номерът на поръчката, фактурата и идентификационните данни на потребителя. Без предоставянето на тези данни не е възможно да се започне процедура по подаване на рекламация.

4. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на доставените стоки от потребителя.

5. Ако купувачът открие дефект в закупените стоки по време на гаранционния период, той има право да предяви рекламация.

5.1 В случай на отстраняем дефект потребителят има:

(а) право на безплатно, правилно и своевременно отстраняване на дефекта

(б) право на замяна на дефектните стоки или дефектната част, освен ако това не е несъразмерно с естеството на дефекта

(в) правото на разумна отстъпка от покупната цена или на отказ от договора, в случай че процедурите, посочени в точки а) и б) по-горе, не са възможни.

5.2 В случай на неотстраняем дефект потребителят има:

a) право на замяна на дефектната стока

6. Гаранцията не важи:

(а) ако се докаже, че дефектът или повредата са причинени от неправилна употреба, противоречие с инструкциите за употреба или друго неправилно поведение на купувача

б) при доказана намеса в стоките или механична повреда

в) за дефекти, причинени от нормално износване или форсмажорни обстоятелства (например природни явления).

7. Купувачът изпраща на адреса на продавача стоките, предмет на рекламация, в цялата им опаковка, включително и всички аксесоари (кабел за зареждане, чанта, лента за глава и т.н.), заедно с копие от доказателството за покупка - известие за доставка и придружаващото писмо - и рекламационен протокол с кратко описание на дефекта.

Нашият адрес за подаване на рекламации е: Reclar Service Center, Vojtesska 11, Прага 1, 110 00 Чехия

8. Продавачът уведомява купувача по електронна поща за получаването на стоките и предоставя информация за датата и начина на уреждане на рекламацията, включително потвърждение за ремонта и продължителността на ремонта или писмена обосновка за отхвърляне на рекламацията.

9. Ако става въпрос за отстраняем дефект, купувачът има право дефектът да бъде поправен безплатно, своевременно и по подходящ начин, а продавачът е длъжен да отстрани дефекта без неоправдано забавяне.

10. Ако става въпрос за неотстраняем дефект, който пречи на стоката да бъде използвана правилно като бездефектна стока, купувачът има право на замяна на стоката. Ако става въпрос за друг тип неотстраняем дефект, повтарящ се дефект и ако купувачът не поиска замяна на стоката, купувачът има право на разумна отстъпка от цената на стоката или може да се откаже от договора за покупка. Един и същ дефект се счита за повторен, ако се прояви за трети път.

11. Рекламациите се уреждат в рамките на 30 дни от подаването им.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016